Ἀβραάμ, ὁ 
亞伯拉罕 Abraham (73) [Indeclinable]

 例句 
路16:24 πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με.
O Father Abraham, mercy me.
(我祖亞伯拉罕哪,可憐我罷)

約8:33 σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν.
We are offspring of Abraham.
(我們是亞伯拉罕的後裔)