ἄγγελος, ὁ, -ου 
天使、使者 angel, messenger (αγγελο-, 175, Los Angelos = 洛杉磯)

 例句 
徒6:15 εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.
They saw his face like the face of an angel.
(他們看見他的面貌,好像天使的面貌)

路7:27 ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου.
Behold, I am sending my messenger before your face.
(看哪,我要差遣我的使者在你前面)

 同根字 
ἀγγέλλω, ἰσάγγελος