ἀμήν 
阿們 amen, verily, truly (129)

 例句 
約1:51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν.
Truly truly I say to you. (我實實在在地告訴你們)

太18:18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν.
Truly I say to you. (我實在告訴你們)

羅11:36 αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.
To Him (be) the glory forever, Amen.
(願榮耀歸給祂、直到永遠,阿們)