ἄνθρωπος, ὁ, -ου 
人、人類 man, mankind, humankind, human being
(ανθρωπο-, 550, anthropology = 人類學) (參看詞形變化表)

 例句 
太4:19 ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
I shall make you fishermen of men.
(我要叫你們得人如得魚一樣)

腓2:7 ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος.
becoming in the likeness of men. (成為人的樣式)

羅7:22 κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον.
according to the man inside (i.e., the inner being).
(按照我裡面人[的意思])