ἀπόστολος, ὁ, -ου 
使徒 apostle, messenger (αποστολο-, 80)

 例句 
羅11:13a εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος.
I am an apostle of the Gentiles.
(我是外邦人的使徒)

約13:16 οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.
Nor (is) the one sent greater than the one sending him.
(被差者也不能大於差他的人)

 同根字 
ἀποστέλλω, ἀποστολή, ψευδαπόστολος