Χριστός, ὁ, -οῦ 
基督 Christ (529)

 例句 
林後5:17 εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις.
If anyone (is) in Christ, (there is) new creation.
(若有人在基督裡,就是新造了)

約4:25 Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος χριστός.
Messiah is coming, the one called Christ.
(彌賽亞,就是那稱為基督的,要來)

 同根字 
χρίω, Χριστιανός