Δαυίδ, ὁ 
大衛 David (59) [Indeclinable]

 例句 
可12:35b ὁ χριστὸς υἱὸς Δαυίδ ἐστιν.
Christ is the Son of David.
(基督是大衛的子孫)

路2:4 Ἀνέβη ... εἰς πόλιν Δαυὶδ.
He went up into the City of David.
(他上到大衛城)