δόξα, ἡ, -ης 
榮耀 glory (δοξα-, 166, doxology = 三一頌)

 例句 
羅3:23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ.
For all (men) sinned and are lacking the glory of God.
(因為眾人都犯了罪,虧缺了神的榮耀)

太4:8 δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν.
He shows to him all the kingdoms of the world and their glory.
(魔鬼將世上的萬國、與萬國的榮華、都指給他看)

 另參《字義研讀》 

 同根字 δοξάζω