Γαλιλαία, ἡ, -ας 
加利利 Galilee (61)

 例句 
約4:45 ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
He came into Galilee. (祂來到加利利)

約7:52 ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.
A prophet is not raised from Galilee.
(加利利沒有出過先知)