Ἰησοῦς, ὁ 
耶穌 Jesus (917)
ὁ Ἰησοῦς, τοῦ Ἰησοῦ, τῷ Ἰησοῦ, τὸν Ἰησοῦν, Ἰησοῦ

 例句 
約11:35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
Jesus wept. (耶穌哭了)

徒3:6 ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου.
In the name of Jesus Christ the Nazarene.
(奉拿撒勒人耶穌基督的名)