καί 
⓵(連接詞)及 and;⓶(副詞)也、甚至 also, even (9153)

 例句 
羅1:7 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.
Grace and peace to you. (願恩惠平安歸與你們)

加6:7 ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει.
For whatever a man would sow, this also he will reap.
(人種的是甚麼,收的也是甚麼)

路12:7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται.
But even all the hairs of your head have been numbered.
(甚至你們的頭髮都被數過了)