καρδία, ἡ, -ας 
心 heart (καρδια-, 156, cardiology = 心臟學)
(參看詞形變化表)

 例句 
太5:8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ.
Blessed are the pure in heart. (清心的人有福了)

可12:30 ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου.
You shall love the Lord your God from your whole heart.
(你要盡心愛主你的神)