κόσμος, ὁ, -ου 
世界、世人、宇宙 world, universe
(κοσμο-, 186, cosmology = 宇宙論)

 例句 
約16:33 ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
I have overcome the world. (我已經勝了世界)

約3:16 ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον.
God loved the world. (神愛世人)

徒17:24 ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ.
The God who made the universe and all things in it.
(創造宇宙和其中萬物的神)

 同根字 
κοσμέω, κοσμικός, κόσμιος