λόγος, ὁ, -ου 
道、話、事 word, matter (λογο-, 330, -logy = ⋯學)
(參看詞形變化表)

 例句 
約1:14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο.
And the Word became flesh. (道成了肉身)

徒7:22 ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ.
He was mighty in his words and works. (他說話行事大有能力)

徒15:6 Συνήχθησάν … ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.
They were gathered together to see about this matter.
(他們聚會商議這事)