Παῦλος, ὁ, -ου 
保羅 Paul (158)

 例句 
羅1:1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ.
Paul, a servant of Jesus Christ.
(耶穌基督的僕人保羅)

徒19:15 τὸν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
I recognize Jesus and I know Paul, but who are you?
(耶穌我認識,保羅我也知道,你們卻是誰呢)