Πέτρος, ὁ, -ου 
彼得 Peter (156)

 例句 
彼前1:1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Peter, an apostle of Jesus Christ.
(耶穌基督的使徒彼得)

太16:18 σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν.
You are Peter, and on this rock I shall build my church.
(你是彼得,我要把我的教會建造在這磐石上)