φωνή, ἡ, -ῆς 
聲音 sound, voice (φωνη-, 139, phonograph = 留聲機)
(參看詞形變化表)

 例句 
路17:13 αὐτοὶ ἦραν φωνὴν.
They raised the voice. (他們提高聲音)

啟8:5 καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.
And there came thunders and sounds and lightnings and earthquake.
(隨有雷轟、聲音、閃電、地震)

 同根字 φωνέω