Πιλᾶτος, ὁ, -ου 
彼拉多 Pilate (55)

 例句 
路3:1 ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας.
(When) Pontius Pilate was governing Judea.
(本丟彼拉多作猶太巡撫時)

約19:8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη.
So when Pilate heard this word, he was more afraid.
(彼拉多聽見這話時就越發害怕)