προφήτης, ὁ, -ου 
先知 prophet (προφητη-, 144)
(參看詞形變化表)

 例句 
約7:40 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης.
This is truly the prophet. (這位真是那先知)

太7:12 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
For this is the Law and the Prophets.
(因為這就是律法[書]和先知[書的道理])

 同根字 
προφητεύω, προφητεία, προφητικός, προφῆτις, ψευδοπροφήτης