σάββατον, τό, -ου 
安息日、週 Sabbath, week (σαββατο-, 68)
(這字屬於第二格變式,但與格複數卻是第三格變式σάββασιν,比較奇怪)

 例句 
太12:8 κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
For the Son of Man is lord of the Sabbath.
(因為人子是安息日的主)

太28:1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων.
After Sabbath, at the dawning into the first (day) of the week.
(安息日後,在那週頭一日、快天亮的時候)
(注意:⓵這句的兩個σαββάτων,第一個表達「安息日」,第二個「週」。
⓶無論表達「安息日」或「週」,這字都可用單數或複數,意思並無差別)