Σίμων, ὁ, -ωνος 
西門 Simon (75)

 例句 
約18:15 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος.
Now Simon Peter began following Jesus.
(西門彼得跟著耶穌)

太16:17 μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ.
You are blessed, Simon Bar-Jonah.
(西門巴約拿,你是有福的)