θεός, ὁ, -οῦ  
神 God, god (θεο-, 1317, theology = 神學)
(參看詞形變化表)

 例句 
林後6:16 ἔσομαι αὐτῶν θεὸς.
I shall be their God. (我要作他們的神)

林前10:13 πιστὸς δὲ ὁ θεός.
But God is faithful. (神是信實的)

徒19:37 οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῶν.
nor blasphemers of our goddess. (也沒有謗讟我們的女神)
(注意:這裡θεός冠詞是陰性的)