ζωή, ἡ, -ῆς 
生命 life (ζωη-, 135, zoology = 動物學)

 例句 
約17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ.
And this is eternal life. (這就是永生)

路16:25 τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου.
Child, remember that you received your good things in your life.
(兒阿,你該回想你一生享福)

 同根字 
ζάω, ζῷον