ἀγάπη, ἡ, -ης 
(名詞)愛 love (αγαπη-, 116)

 例句 
約壹4:8 ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν.
God is love. (神是愛)

林前13:4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ.
Love is patient. (愛是恆久忍耐)

 同根字 
ἀγαπάω, ἀγαπητός