ἄλλος, -η, -ο 
(代名詞)另一個 other, another (αλλο/η-, 155, allegory = 寓言)

 例句 
約14:16 ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν.
He will give another comforter to you.
(父將賜給你們另一位保惠師)

可6:15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης.
But others said, “He is Elijah.” But others said, “A prophet.”
(但別人說,是以利亞.又有人說,是先知)

 同根字 
ἀλλότριος