αὐτός, -ή, -ό 
➀(代名詞)他 he/she/it;➁ 親自 self;➂(形容詞)相同的 same
(αυτο/η-, 5595, autobiography = 自傳)
(參看 第三人稱代名詞 詞形變化表)

 例句 
約4:53 καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.
And he, and his whole house, believed.
(他和他全家就都信了)

啟21:3 αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται.
God himself will be with them.
(神要親自與他們同在)

來1:12 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ.
But you are the same. (惟有祢永不改變)