βασιλεία, ἡ, -ας 
(名詞)國 kingdom (βασιλεια-, 162)

 例句 
太3:2 ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
For the kingdom of heaven has drawn near.
(因為天國近了)

路4:5 ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας.
He showed him all the kingdoms. (魔鬼把萬國指給祂看)

 同根字 
βασιλεύς, βασιλεύω, βασίλειος, βασιλικός