δέ 
(連接詞)但、而、卻 but, and (2792) Postpositive

 例句 
徒3:6 εἶπεν δὲ Πέτρος· ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι,
δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι
.
Peter said, Silver and gold is not with me,
but what I have, this I give to you.
(彼得說,金銀我都沒有,但把我所有的給你)
:這個連接詞表達轉折,但有輕重之分.
例如這句,第一個δέ是輕微的轉折,可以不譯;
第二個δέ是明顯的轉折,就應當譯出。