ἐν 
(介繫詞)dat: in, on, among 在⋯裡 (2752)

 例句 
約16:33 ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε.
In the world you have tribulation. (在世上你們有苦難)

林後6:16 ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς.
I shall dwell among them.
(我要住在他們當中)
:「ἐν+複數」可表達「在⋯裡」或「在⋯當中」,
故這句也可能是「我要住在他們裡面」

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義