ἦν 
(動詞)他過去是、存在 he/she/it was, existed
(這是 εἰμί 的未完成式第三人稱單數)
(參看 未完成式εἰμί 詞形變化表)

 例句 
約1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος.
In the beginning was the Word. (太初有道)
(直譯:道在起初就存在)

路6:6 καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά.
And there was a man there and his right hand was dry.
(當時那裡有一個人,他右手是枯乾的)
(注意:中文要表達過去時間,並不是加「過去」,而是加「那時」等字眼)

列為單字的εἰμί詞形:εἰμί, εἶ, ἐστίν, εἰσίν, ἦν