ἔργον, τό, -ου 
(名詞)工作、行為 work, deed, action (εργο-, 169)
(參看 詞形變化表)

 例句 
提前3:1 καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.
He desires a beautiful work. (他羨慕善工)

羅11:6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων.
But if by grace, no longer by works.
(既是出於恩典,就不再在乎行為)

 同根字 
ἐργάζομαι, ἐργάτης, συνεργός, ἐνεργέω