ἐστίν 
(動詞)他是、存在 he/she/it is, exists
(這是 εἰμί 的現在式第三人稱單數)
(參看 現在式直述εἰμί 詞形變化表)

 例句 
約壹4:8 ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν.
God is love. (神是愛)

來11:6 πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν.
For it is necessary for the one approaching God to believe that He exists.
(因為到神面前來的人、必須信有神)

列為單字的εἰμί詞形:εἰμί, εἶ, ἐστίν, εἰσίν, ἦν