, ἡ, τό 
(冠詞)the (19870)
(參看 冠詞 詞形變化表)

 例句 
可1:17 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς.
Jesus said to them. (耶穌對他們說)

約3:16 ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον.
God loved the world. (神愛世人)