ὥρα, ἡ, -ας 
(名詞)時辰 hour, occasion, moment (ωρα-, 106)

 例句 
太17:18 ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
The child was healed from that hour.
(從那刻起孩子就痊愈了)

徒16:18 καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
And it came out at the very moment. (那鬼當時就出來了)

約2:4 οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.
My hour has not yet come. (我的時候還沒有到)