ὅτι 
(連接詞)➀表達內容:that;➁表達原因:因為 because, since (1296)

 例句 
約21:15 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.
You know that I love you. (祢知道我愛祢)

約壹4:19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.
We love, because He first loved us.
(我們愛,因為祂先愛我們)