υἱός, ὁ, -οῦ 
(名詞)兒子、子孫 son (υιο-, 377)

 例句 
加4:22 Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν.
Abraham had two sons.
(亞伯拉罕有兩個兒子)

路19:9 καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν.
Because he is also a son of Abraham.
(因為他也是亞伯拉罕的子孫)

 同根字 υἱοθεσία