καιρός, ὁ, -οῦ 
(名詞)時候、時機 (appointed) time, season (καιρο-, 85)

 例句 
約7:6 ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν.
My time is not yet present. (我的時候還沒有到)

加6:10 Ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας.
So then as we have opportunity, let us work good to all people.
(所以我們有了機會,就當向眾人行善)

加4:10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς.
You observe days and months and seasons and years.
(你們謹守日子、月分、時節、年分)