νῦν 
(副詞)現在、剛才 now, just now (147)

 例句 
約17:13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι.
But now I am coming to you. (但現在我將往祢那裡去)

約21:10 ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.
Bring from the fish which you caught just now.
(把剛才打的魚、拿幾條來)

約8:11 πορεύου, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.
Go, and from now on, stop sinning any more.
(去罷,從此不要再犯罪了)
(:νῦν加冠詞是當名詞用,ἀπὸ τοῦ νῦν=從現在起)

 同根字 
νυνί