οὐ, οὐκ, οὐχ 

(否定)不 not (1606)
(這個字有三種不同拼法)

 例句 
羅6:14 οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον.
For you are not under law. (因你們不在律法之下)

可16:6 οὐκ ἔστιν ὧδε.
He is not here. (祂不在這裡)

約壹4:10 οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεὸν ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς.
Not that we have loved God but that He loved us.
(不是我們愛神,而是祂愛我們)