χαρά, ἡ, -ᾶς 
(名詞)喜樂 joy (χαρα-, 59)

 例句 
帖前2:20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά.
For you are our glory and joy.
(因為你們就是我們的榮耀、我們的喜樂)

徒8:8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.
So there was great joy in that city.
(在那城裡就大有歡喜)

 同根字 χαίρω