ἔχω 
(動詞)有、持 I have, hold (σεχ-, 708)
ξω, σχον, σχηκα, -, -, (εἶχον)
  • 1pp與2pp:字幹開頭的σ被濁音取代,現在式還原為清音,未來式維持濁音
  • 3pp與4pp:字幹母音ε掉了,σεχσχ
  • 未完成式:往昔號延長為ει(而非η
 例句 
約3:16 μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
He would not perish but would have eternal life.
(不至滅亡、反有永生)

可11:32 ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν.
For all held John that he was really a prophet.
(因為眾人真以約翰為先知)

 同根字 
ἀνέχομαι, ἀντέχω, ἀπέχω, ἐνέχω, ἐπέχω,
κατέχω, μετέχω, παρέχω, προσέχω, συνέχω, ὑπερέχω