ὅπου 
(連接詞)在哪裡 where (82) (參看疑問詞)

 例句 
太6:21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
For where your treasure is, there shall be also your heart.
(因為你的財寶在哪裡,你的心也在那裡)

路9:57 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
I shall follow you wherever you would go.
(你無論往哪裡去,我要跟從你)

 同根字 
ποῦ, που, οὗ