λέγω 
(動詞)說、稱 I say, call (λεγ/ϝερ/ϝιπ-, 2354)
ἐρ, εἶπον, εἴρηκα, εἴρημαι, ρρθην, (λεγον)

 例句 
啟1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός.
I am the alpha and the omega, says the Lord God.
(主神說,我是阿拉法、我是俄梅戛)

約15:15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους ... ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους.
I no longer call you slaves ... but I have called you friends.
(我不再稱你們為僕人⋯我已稱你們為朋友)

 同根字 
λόγος, ἀντιλέγω, διαλέγομαι, ἐκλέγομαι, ἐπιλέγω,
προλέγω, ἀπολογέομαι, εὐλογέω