λύω 
(動詞)釋放、毀壞、違犯 I loose, destroy, break (λυ-, 42)
λύσω, λυσα, λέλυκα, λέλυμαι, λύθην, (λυον)

 例句 
太18:18 ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.
Whatsoever you would loose on earth will have been loosed in heaven.
(凡你們在地上所釋放的,在天上也要釋放)

約2:19 λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.
Destroy this temple and in three days I shall raise it.
(你們拆毀這殿,我三日內要再建立起來)

約5:18 ἔλυεν τὸ σάββατον.
He kept breaking the Sabbath. (他犯了安息日)

 同根字 
ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύομαι, ἐπιλύω, καταλύω, παραλύομαι