νόμος, ὁ, -ου 
(名詞)律法、律 law, principle (νομο-, 194, autonomous = 自治的)

 例句 
羅7:12 ὁ νόμος ἅγιος.
The law (is) holy. (律法是聖潔的)

太7:12 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
For this is the Law and the Prophets.
(因為這就是律法[書]和先知[書的道理])

羅8:2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου
.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus freed you from the law of sin and death.
(因為在基督耶穌裡,[賜]生命聖靈的律、把你從罪和死的律釋放出來了)

 同根字 
νομικός, νομίμως, ἀνομία