πιστεύω 
(動詞)相信、交託 I believe, trust, entrust (πιστευ-, 241)
πιστεύσω, πίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, πιστεύθην, (πίστευον)

 例句 
羅4:3 ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ.
But Abraham believed in God. (亞伯拉罕信神)

羅3:2 ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.
They were entrusted the oracles of God.
(他們被交託了神的聖言)

 同根字 
πίστις, πιστός, ἀπιστέω