τότε 
(副詞)然後、到時、就 then (160)

 例句 
太4:10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
Then Jesus says to him. (耶穌就對他說)

太24:16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη.
Then, let the ones in Judea flee into the mountains.
(到時,在猶太的應當逃到山上)

太4:17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν.
From then, Jesus began to proclaim.
(從那時候,耶穌就傳起道來)