τυφλός, -ή, -όν 
(形容詞)瞎的 blind (τυφλο-, 50, typhlosis = 視覺缺失)

 例句 
約9:18 ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν.
He was blind, and regained sight.
(他從前是瞎眼的,後來能看見)

路6:39 μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν;
A blind is not able to lead a blind, is he?
(瞎子豈能領瞎子)

 同根字 τυφλόω