ἀρχή, ἡ, -ῆς 
(名詞)⓵起初 beginning; ⓶統治者 ruler (αρχη-, 55, archbishop = 大主教)

 例句 
約1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος.
In the beginning was the Word. (太初有道)

弗1:21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος.
far above every ruler and authority and power and dominion.
(遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的)

 同根字 
ἄρχω, ἄρχων, ἀρχαῖος, ἀρχιερεύς