εἶ 
(動詞)你是 you (singular) are
(這是 εἰμί 的現在式第二人稱單數)
(參看 現在式直述εἰμί 詞形變化表)

 例句 
約1:25 σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς.
You are not Christ. (你不是基督)

約1:42 σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου.
You are Simon, the son of John.
(你是西門,約翰的兒子)

列為單字的εἰμί詞形:εἰμί, εἶ, ἐστίν, εἰσίν, ἦν